آنجا که ظلمت بود . اینک نور است
انجا که درد بود اینک لذت است
آنجا که ضعف بود اکنون قدرت است
انجا که سیاه بود اکنون سفید است
انهم که کسی بود الان هیچکس است
انجا که هیچکس بود ماتم غم بود

 


سه شنبه نوزدهم 6 1387
X